Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

1.1 Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Abonyi Krisztina egyéni vállalkozó (Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u.39/a.; Adószám: 68453116-1-42) (továbbiakban “Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse és tájékoztassa az érintetteket az adataik kezelésének módjáról, céljáról és jogalapjáról.

2. Adatkezelő megnevezése, aktuális adatai

Név: Abonyi Krisztina
Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u.39/a.
Telefonszám: +36/20-564-6323
Email cím: abonyka@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogalapja

3.1 Adatkezelések az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan

Hírlevél / DM levél feliratkozás
Az adatkezelés jogalapja:
– érintetti hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
A kezelt adatok köre: e-mail-cím, név
Az adatkezelés célja: digitális anyagok, letöltések, ajánlatok küldése, hírek kommunikációja.
Adattovábbítás: Gmail levelező rendszer, Google Ltd.

Az adattovábbítás jogalapja: érintetti hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).
Adatfeldolgozók:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Kft. Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-861726
Adószám: 13561677-2-41

Az adatok törlésének határideje:
Az adatok az érintetti hozzájárulás visszavonásig nem kerülnek törlésre.

Lehetséges negatív következmények az adatközlés hiánya esetén:
A digitális anyagok, letöltések, általános és speciális ajánlatok és céges hírek kommunikációjának ellehetetlenülése.

3.2 A weboldal (online rendszer) működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3 A weboldal (onlinre rendszer) használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.
3.4 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor.
3.5 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
3.6 Az internetes oldal szolgáltatásainak használata során a további az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Magyar Hosting Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail címe: info@mhosting.hu
Telefonszáma: +36 1 700 2323
Cégjegyzékszáma: 01-09-968314
Adószáma: 23495919-2-41

4. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1 A tájékoztatás joga

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Ennek részletei jelen adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában találhatók.

7.2 A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Folyamatban lévő adatkezelés esetén a érintett hozzáférést kérhet az alábbiakhoz:
A rá vonatkozó személyes adatok;
az adatkezelés célja(i);
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
az adatok tárolásának időtartama;
a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
a kezelt adatok forrása;
profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.
Az igényelt adatok kiadásának határideje az igénylés idejétől számított 30 nap.

7.3 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

7.4 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje azzal a kitétellel, hogy az adatkezelő nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges.

7.5 Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

7.6 Az adatkezelés korlátozásáho való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatót kibocsátó adatkezelő, az adatokat másik adatkezelőnek akadályoztatás nélkül továbbítsa.
Az adatkezelő az adathordozás igénylését követően az igényt a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

7.8 A tiltakozáshoz való jog

Az érintett joga, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közhatalmi jogosítvány vagy jogos érdek érvényesítése jogalapján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.9 Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Email: abonyka@gmail.com

7.10 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9. Záró rendelkezések

9.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
9.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó (érintett) a szolgáltatások használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.